خسته‌ام دیگر ازین در قامتِ غم زیستن


همین، تا پر گشودم از قفس ها سر در آوردم...

نگرد بیهده! یک سکه ی سیاه ندارم

به کاهدان زده ای ! هیچ غیر آه ندارم

بیشه ای سوخته در قلبِ کویری ست، منم!

برای کسی که فکر می کند از سرودن ناچار است و چیزی راهِ گلویش را سد کرده است ، نقطه ی شروع و بابِ آشنایی با شعر از اهمیتِ فراوانی برخوردار است.

آثار چاپ شده
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1394
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1390
انتشارات : فصل پنجم
سال انتشار : 1393